Политика за поверителност

Администратор на лични данни

УЧИЛИЩА МАКСИМУМ ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ЦАР АСЕН 10, е aдминистратор на лични данни по отношение на Вашите лични данни. Данните за контакт на Длъжностното лице, отговорно за защитата на личните данни са, както следва:

Как събираме Вашите лични данни?

Търговският представител обработва личните Ви данни, наред с друго, при следните поводи:
- Ако се свържете с нас директно, например чрез уебсайта на някое от представителстватат ни, за да поискате информация за нашите услуги.
- Ако купувате продукт или услуга директно от нас.
- Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на карта за отговор или вкарване на данни онлайн на наш уебсайт.
- Ако други бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази политика на поверителност, преди да предоставите информацията. Ако сте на възраст под 16 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени в данните Ви за контакт или предпочитанията Ви.

Каква информация може да бъде събрана за Вас?

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез различни услуги и информационни канали, описани в тази Политика на поверителност:

Данни за контакт - име, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, e-mail адрес, факс номер.

Лични данни - дата на раждане, предпочитан начин на плащане, предпочитан начин за контакт.

Ползване на уебсайта и комуникациите - как използвате нашия уебсайт и дали отваряте или препращате комуникацията от нас, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies).

Информация за продажба на услуги - информация относно покупка на учебници и записване на курсове по изучаване на чужди езици.

Информация за историята на клиента - данни за изминали курсове, оценка с която е взет всеки един от курсовете, минали плащания и покупка на учебни материали.

Как може да бъде използвана Вашата информация?

Използването на лични данни, съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“ и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящата политика. Обяснение относно обхвата на наличните основания може да бъде намерено по-долу. Ние отбелязваме основанията, които ползваме, за да обосновем всяко ползване на Вашата информация до самото ползване.

Обслужване на клиенти и Маркетинг – за да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме новини и оферти, Търговският представител събира Данни за контакт, Лични данни, Ползване на уебсайта и комуникациите и Информацията за продажби и сервизни услуги.

Основание за обработване: Съгласие, легитимен интерес
Легитимен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на Търговския представител да промотира и предоставя информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите са преценени в интерес на Търговския представител да обработва лични данни за идентифицираната цел.
Избор: Съгласието за маркетинг може по всяко време да бъде оттеглено с действие занапред. Клиентът може също да възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Спазване на законово задължение, свързано с Вашата информация – за да спазваме нашите правни задължения към правоприлагащите, регулаторните и съдебните органи и власти ► Търговският представител е подчинен на законите в България и трябва да спазва тези закони. Това включва предоставянето на Вашата информация на правоприлагащите органи, регулаторните органи и съдилищата, както и на трети страни, във връзка с производства или разследвания навсякъде по света, където са принудени да направят това. Когато е разрешено, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление.

Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашата информация, е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.

Основание за обработване: Законово задължение; установяване, упражняване на право на завеждане или защита при правни искове.

Прехвърляне на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето. Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните юридически лица:

- Някой от нашите клонове в Пловдив и/или София.
- Дружества, предоставящи услуги на Търговския представител, като IT поддръжка и други

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните. Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри или на сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или на защитен хартиен носител) и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или идентични стандарти на нашите подизпълнители или бизнес партньори).

Как защитаваме информацията Ви?

Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибератаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база „необходимост да се знае“ и само за целите на комуникацията

прехвърляне на събраните данни: само в криптирана форма

съхранявате на силно поверителни данни (напр. информация за кредитна карта): само в криптирана форма

защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп (напр. от хакери) постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни

Колко дълго съхраняваме Вашата информация?

Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо с оглед на целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели (например, когато е уместно да се защитим при съдебна претенция срещу нас). Така че, ако информацията се използва за две цели, ще я запазим, докато целта с по-дълъг период за съхранение изтече; но ще спрем да я използваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този период.|
Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези лица, които трябва да я използват за съответната цел.
Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите и информацията, която вече не е необходима, е необратимо анонимизирана (анонимизираната информация може да бъде запазена) или сигурно унищожена.
Обслужване на клиенти и маркетинг: Във връзка с Вашата информация, използвана за Обслужване на клиенти и за маркетингови цели, може да запазим информацията ви за тази цел за 60 месеца след датата, на която последно сме получили съгласието да Ви предлагаме маркетинг материали, или датата, в която последно сте отговорили на маркетингова комуникация от нас (освен да се откажете от получаването на допълнителни съобщения).
Ползване за изпълнение на договор за продажба на учебни материали и записване на курс по езиково обуение и други услуги:
Във връзка с Вашата информация, използвана за изпълнение на договорни задължения с Вас, ние можем да запазим тези данни, докато договорът е в сила и 5 години след това.
Съдебни претенции: във връзка с каквато и да е информация, за която ние основателно вярваме, че ще ни бъде необходима, за да се защитим при съдебна претенция срещу нас или трета страна, ние може да запазим тези данни толкова дълго, колкото може да бъде необходимо.

Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба пред органите за защита на личните данни

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация, трябва да се свържете с УЧИЛИЩА МАКСИМУМ ПЛОВДИВ. В допълнение можете да се свържете с отговорното длъжностно лице по защита на данните, посочено по-горе.

Имате право да:

  • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация
  • поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от информацията, която Вие сте ни предоставили
  • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства
  • поискате от нас да актуализираме всички неточности в информацията, която съхраняваме
  • поискате от нас да изтрием всяка информация, за която вече нямаме законно основание
  • да използваме когато обработката се основава на съгласие и във връзка с какъвто и да е директен маркетинг, да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка занапред
  • направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимните интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни
  • поискате от нас да ограничим използването на информацията Ви (напр. докато се разследва жалба)

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления), нашите интереси (напр. запазването на законните привилегии) ​​или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg).