STANAG

stanag info
СПЕЦИФИКАЦИИ на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

ЦЕЛ НА ИЗПИТА
Пълноправното членство на страната ни в НАТО и участието на Българската армия в многонационални учения, операции и мисии предполага високо ниво на езикова компетентност. Целта на изпита е да установи степента на общото владеене на английски език, без това да е обвързано с определена програма за езиково обучение. Оценява се до каква степен кандидатът умее да ползва пълноценно английски език в ежедневни ситуации и в професионална среда.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЗИКА
За нива 1 – 3 областта най-общо се определя като “общ английски език” и “английски език за професионални цели”, което означава използване на езика при всекидневно общуване и в общ военен контекст.
Кандидатите за ниво 4 трябва да умеят да ползват изключително добре езика в специализиран военен контекст, както и при водене на консултации и преговори в многонационална среда.

ТЕМИ
Темите за изпита за нива 1 – 3 могат да бъдат от личната, обществената и професионалната сфера. Тематиката е свързана с ежедневието, свободното време, околната среда, военното образование и кариера, както и с други въпроси от военен и обществено-политически характер.
За ниво 4 темите за изпита могат да бъдат от обществената и професионалната сфера. Тематиката е свързана с въпроси от военен и обществено-политически характер: политика, сигурност, икономика, околна среда, наука и техника, културен и социален живот, физическа, политическа, икономическа география, история и др.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИЗПИТЪТ
Изпитът е създаден за проверка на знанията и уменията на военнослужещи и цивилни лица от Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България, които ще участват в многонационални учения и операции или ще работят в международна военна обстановка, както и на кадри, работещи в страната, от които се изисква определено ниво на владеене на езика.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТА ЗА НИВА ЕДНО – ТРИ
Изпитът се състои от четири компонента, чрез които се проверяват четирите езикови умения:

 • Четене 120 минути
 • Слушане около 45 минути
 • Писане 90 минути
 • Говорене 20 – 30 минути

Всяко умение се оценява отделно и независимо от останалите умения.
Придобитото ниво на владеене на английски език се изразява с число, от 0
до 4. За нивата от 0 до 3 се въвеждат междинни (плюс) нива. Постигането на дадено ниво предполага владеене на всички умения от предходните по-ниски нива.
На кандидати, получили 0 и 0+ на някое от уменията, не се издава сертификат.

Редовните изпитни сесии за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно STANAG 6001, да се провеждат два пъти годишно, както следва:

 • в периода април – юни (пролетна изпитна сесия);
 • в периода ноември – януари (есенна изпитна сесия).

Кандидатите за изпит по английски език имат право да се явяват на изпитни сесии, както следва:

 • за цялостен изпит (включващ всички езикови умения) – веднъж годишно;
 • за частичен изпит (за подобряване на до две от езиковите умения за нива от 1 до 3) – в последващата цялостния изпит редовна изпитна сесия, като един цялостен изпит може да бъде последван само от един частичен.

До изпит по английски език съгласно STANAG 6001 да се допускат кандидати, които отговарят на едно от следните условия:

 1. Притежават удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001;
 2. Притежават валидно удостоверение за постигнат резултат на тест American Language Course Placement Test (ALCPT) минимум 60 точки;
 3. Не притежават удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 или удостоверение за постигнат резултат на тест ALCPT, но са били на обучение в страна, в която английският е официален език, за време не по-малко от 2 (два) месеца и са се завърнали до 6 (шест) месеца преди началото на изпитната сесия.

По организацията и провеждането на тест по английски език American Language Course Placement Test (ALCPT):
Тест ALCPT да се провежда с:

 • Военнослужещите и цивилните служители, които не отговарят на условията за изпит, посочени в раздел ІІ, т. 8;
 • Военнослужещите и цивилните служители, които са предвидени за обучение в курсове по английски език във висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“, но нямат валидно удостоверение за ALCPT;
 • Обучаемите в курсовете по английски език във висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“, съгласно учебно-плановата документация за провеждане на курса.

Тест ALCPT се провежда от временни комисии в структурите два пъти годишно в следните периоди, без резервни дати:

 • от 1 до 10 февруари;
 • от 1 до 10 септември.

ЗА ПОДГОТОВКА:
1. "NATO STANAG 6001 English language proficiency exam - нормативна база, примерни задачи, полезни съвети, оценени писмени работи, актуална информация" Военно издателство, февруари 2009
2. Practise your listening and reading skills for NATO STANAG 6001 – издателство СТЕНО, Варна 2007
3. English for the Military – Военно издателство 2005
4. Campaign – English for the military – Macmillan
Банкова сметка на Военна академия „Г. С. Раковски”:
IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC: BNBGBGSD
Обслужваща банка: БНБ-ЦУ

Всички кандидати за явяване на изпит за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно STANAG 6001, с изключение на тези, посочени в т. 4 на настоящия раздел, да заплащат такса за явяване на изпит в размер на 20 (двадесет) лева (за цялостен изпит по чужд език) или 10 (десет) лева (за частичен изпит по английски език), която се внася по банкова сметка на съответната структура, където се явяват на изпит.
Не заплащат такса за явяване на изпит следните кандидати за изпит:

 • Военнослужещите и цивилните служители, назначени на длъжности, които са включени в заповед на министъра на отбраната за задължително владеене на английски език;
 • Випускниците (слушатели и курсанти) на военни академии и висши военни училища в страната и чужбина;
 • Чуждестранните обучаеми в българските висши военни училища и академии.